Registerbeskrivning - Suomen Lämpömittari Oy

Registerbeskrivning

1.Registrator

Suomen Lämpömittari Oy
Yrityspiha 7
00390 Helsinki

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret:

Suomen Lämpömittari Oy / Paula Nieppola-Kågström
Yrityspiha 7
00390 Helsinki
(09) 477 4560
myynti@suomenlampomittari.fi

2. De registrerade

Kundregister för Suomen Lämpömittari Oys webbutik www.suomenlampomittari.fi.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas med kundens uttryckliga samtycke endast för att hantera kundrelationen och leverera beställningen.

 4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande information: Namn, företagets namn och FO-nummer, adress, telefonnummer, e-post, leveranssätt och information om köpta produkter eller tjänster.

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen

Suomen Lämpömittari Oy, Yrityspiha 7, 00390 Helsinki     myynti@suomenlampomittari.fi

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

 Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten

I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras.

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga uppgiftskällor

I regel erhålls kunduppgifterna från kunden själv genom det meddelande som skickas på beställningsformuläret i webbutiken.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Vi utlämnar information till betalningsförmedlaren (Paytrail Oyj) och logistikföretag som levererar beställningen. Våra samarbetspartner har förbundit sig att fylla de krav som dataskyddsförordningen ställer.

8. Behandlingens varaktighet

Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna.

9. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Registratorn använder IT-leverantörer som kan vara lokaliserade utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När uppgifter överförs utanför EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, säkerställer vi en adekvat skyddsnivå för personuppgifter bland annat genom att avtala om både sekretess och behandling av personuppgifter på ett sätt som fyller de krav som dataskyddslagstiftningen ställer.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

 

tel email

FRÅGA ELLER RING VÅR KUNDTJÄNST

HUR KAN VI HJÄLPA?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
ELLER RING TEL. (09) 477 4560
preloader